Visdief

Zeeuwse Visdief

Limited edition!
Zeeuwse Visdief Blond bier uit Terneuzen!

De visdief (Sterna hirundo) is een vogel die sterk verbonden is met de Zeeuwse kust. Met ons Zeeuwse Visdiefbier willen we de visdief positief onder de aandacht brengen. Wist je dat deze sierlijke vogel ieder jaar de weg vanuit Afrika weet terug te vinden naar Zeeland om hier te komen broeden? Dat bracht ons op het idee om een nieuw blond bier de naam Zeeuwse Visdief te geven.

Het Zeeuwse Visdiefbier is gebrouwen door Brouwerij De Kip uit Ossenisse voor de Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws. In dit bier zijn uiteraard Zeeuwse ingrediënten verwerkt. We hebben vier historische graansoorten gebruikt: Maartsche gerst, Zeeuwse Witte tarwe, Zeeuwse haver en Sint Jansrogge. Deze groeien alle vier in akkerreservaten in Zeeland waar historische gewassen worden geteeld met als doelstelling het behoud van de genetische agrarische biodiversiteit. Deze granen hebben specifieke eigenschappen die belangrijk zijn om te behouden. Ook de cascade hop komt uit het akkerreservaat de Schommeling.

Tekening van Maarsche gerst

Maartsche gerst

Tekening van Sint Jansrogge

Sint Jansrogge

Tekening Zeeuwse witte tarwe

Zeeuwse witte tarwe

Tekening haver

Zeeuwse haver

In de akkerreservaten is veel aandacht voor natuur. Door het aanleggen van bloemblokken, akkerranden, struweelhagen en keverbanken bieden we een broedplaats voor akkervogels. Daarnaast trekken deze akkerreservaten insecten aan die meehelpen om plaaginsecten te bestrijden. Dit bier is een eerbetoon aan de historische gewassen, de akkernatuur en natuurlijk aan de visdief.

We vertellen graag waarom we de visdief met dit bier in het zonnetje willen zetten.

Ook proeven? Geniet, maar drink met mate.

De visdief vliegt van Zeeland naar Afrika en terug

De in Nederland broedende visdieven overwinteren voornamelijk langs de West-Afrikaanse kust, van Mauritanië tot Nigeria. Ieder jaar opnieuw weet de visdief de weg vanuit Afrika terug te vinden naar Zeeland om hier eieren te leggen en de jongen groot te brengen.

De visdief broedt graag in koloniën (d.w.z. veel vogels die dicht bij elkaar broeden) in de buurt van visrijke wateren. Bij voorkeur wordt gebroed op stranden, eilandjes en andere voor grondpredatoren (zoals vossen en ratten) moeilijk bereikbare plaatsen met een vrijwel kale tot grazige bodem. Het voedsel van de visdief bestaat vooral uit kleine rondvis die meestal duikend bemachtigd wordt. Bij gebrek aan rondvis wordt overgeschakeld op kleine platvis, garnalen, kikkervisjes en dergelijke. Omdat de stranden tegenwoordig intensief bezocht worden door mensen, is het voor de visdief veel lastiger om daar een broedplaats te vinden en gaan ze noodgedwongen op zoek naar andere locaties zoals op platte daken van gebouwen. Wanneer die daken zich in de bebouwde kom bevinden, kunnen de vogels overlast veroorzaken. Ze maken nogal wat lawaai en proberen potentiële belagers van het nest weg te jagen met schijnaanvallen.

Deze kaart is gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Per atlasblok van 5x5 km is het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon

Vogelstand

Rond 1900 broedden meer dan 30.000 paar visdieven in ons land waarvan de meeste langs de kust. Net als bij de grote stern leidde afschot voor de dameshoeden-modegril en het rapen van eieren tot een forse afname. Dankzij het ingrijpen van Vogelbescherming Nederland werd in 1908 de visdief beschermd. De aantallen namen weer flink toe tot 45.000 paar in 1939. Echter, vanaf het moment dat er gestart werd met het lozen van gechloreerde koolwaterstoffen ontstond er een grootschalige vergiftiging van het milieu. In 1965 waren er slechts 5.000 paar visdieven over. Met het van kracht worden van milieuwetgeving trad er vanaf 1970 langzaam een voorzichtig herstel op.

In 2020 broeden jaarlijks weliswaar 13.000-14.000 paar visdieven in ons land maar dat is nog altijd veel minder dan de aantallen van begin twintigste eeuw.

Deze grafiek is gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (kolonies en zeldzame broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden (rode punten) en de trendlijn (donker gekleurde lijn).

Vanaf 1990 Significante afname, <5% per jaar (-)
Laatste 12 jaar Significante afname, <5% per jaar (-)

Bron: Sovon

In het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe is de visdief als kwalificerende soort opgenomen. Voor het hele Deltagebied geldt een regiodoelstelling van 6500 paar. De huidige populatie is onder de instandhoudingsdoelstelling. In en rondom Terneuzen broedden in 2023 433 paartjes, 125 hiervan hadden een nest op de daken in de binnenstad of op het bedrijventerrein.

Bron: Deltaproject Management

Aanpak overlast

In de binnenstad en op het bedrijventerrein van Terneuzen ondervindt men overlast van visdiefjes die daar op de platte daken broeden. Daarom zijn in 2021 de gemeente Terneuzen, provincie Zeeland en Rijkswaterstaat gaan samenwerken om deze overlast te beperken. Ondernemers, bewoners en Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut nemen deel in een klankbordgroep. Om de overlast aan te pakken worden alternatieve broedplaatsen aangeboden op voor visdieven geschikte locaties, zo dicht mogelijk bij het viswater de Westerschelde. Zo zijn er in de Westbuitenhaven, een waterbassin bij Dow en in de Margarethapolder broedpontons uitgelegd en is de strekdam bij de verkeerscentrale geschikt gemaakt voor visdiefjes. Op al deze locaties kunnen de visdiefjes veilig broeden zonder overlast te veroorzaken.

Verder wordt de overlast in de binnenstad aangepakt door daken waarop grind ligt minder geschikt te maken. Bij nieuwbouw wordt geadviseerd om geen grind op het dak te leggen en op locaties waar dit al wel het geval is, worden linten gespannen, vliegers geplaatst of wordt het dak met netten afgespannen. Om dit op de juiste wijze te laten installeren wordt dit onder ecologische begeleiding uitgevoerd.

Waar nog steeds overlast van broedende visdieven is, wordt aan de bewoners advies gegeven hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Communicatie is heel belangrijk in het gezamenlijk voorkomen van de overlast maar ook om de visdieven een geschikte broedplaats te bieden. Visdiefjes horen bij Zeeland én zijn een belangrijke indicator voor de toestand van de Zeeuwse natuur en ons leefmilieu!

Levend erfgoed

Door met historische graansoorten culinaire producten te maken, dragen we bij aan een duurzaam behoud van biodiversiteit en levend erfgoed.

Verkooppunten

Onze producten zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. 

Raadpleeg daarom vooraf altijd één van onze verkooppunten.

Meer weten over Zeeuwse Visdief of onze andere producten?
Neem contact met ons op.